2020-03-01

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o  ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1243, z późn. zm. ).

 

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego niezależnie od sposobu utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

-udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Katowicach,

-przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

-nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;

-została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

-będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

-została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

-w formie pisemnej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach

-drogą pocztową na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach  40-425 Katowice ul. Zofii Nałkowskiej 10 A

-w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP

-e-mailem na adres sekretariatu MOSiR : sekretariat@mosir.katowice.pl

 

Wzór wniosku do pobrania:  wzór wniosku.pdf

 

Wniosek winien zawierać następujące dane:

-nazwę podmiotu zobowiązanego;

-informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku;

-wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli już jest udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

-wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

-wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

-wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Katowicach .

Jeżeli wniosek dotyczy umożliwienia przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym należy wskazać okres przez który Ośrodek będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach  zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia  złożenia tego wniosku.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach , po rozpatrzeniu wniosku:

-przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

-informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

-składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

-odmawia  wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach  nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach

Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w BIP Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach lub na wniosek – nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do:

-poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;

-udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;

-informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Zakres odpowiedzialności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach  

MOSIR w Katowicach  nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, w tym za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacja sektora publicznego wytworzona w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach  jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o  ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1243, z późn. zm. /. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach   może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które były brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach  może nałożyć opłatę uwzgledniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) z tym, że:

-przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi,

-skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Klauzula informacyjna RODO

„W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Katowicach                         z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 10 A, 40 -425 Katowice reprezentowany przez Dyrektora, e-mail: sekretariat@mosir.katowice.pl , tel. 32 2538733

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@mosir.katowice.pl ,

3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się wyłącznie w celu, prowadzenia postępowania w związku ze złożonym wnioskiem o ponowne wykorzystywanie, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia          o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w  Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach  zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 25 lutego 2016r.                   o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Załączniki

  wzór wniosku.pdf 35,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się